ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОНИК ЕООД сключи договор № BG-RRP-3.004-0513-C01 за предоставяне на финансова
безвъзмездна помощ по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Основната цел на проекта на ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОНИК ЕООД е повишаване на ефективността на производствените процеси, ръст на производителността, намаляване на производствените разходи и разширяване на дейността на компанията, посредством въвеждане в експлоатация на 2 бр. Машина за оптична инспекция на спояващата паста на SMD компоненти, 1 бр. Автоматична оптична инспекция, 1 бр. Машина за селективно запояване, 1 бр. Машина за депанелизиране, 1 бр. Машина за селективно лакиране.

Основните дейности са свързани с придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет.

Очакваният ефект върху предприятието – кандидат е възстановяване на икономическия потенциал на компанията от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитието и чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността.

Обща стойност на проекта: 1 373 739.77 лв, от които 686 869.88 лв. европейско финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).

Начало: 10.04.2023 г.
Край: 10.04.2024 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОНИК ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа.