Във връзка с реализацията на проект „Подобряване на производствения капацитет в „Щайнер Електроник“ ЕООД“, съфинансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0975-C01, ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОНИК ЕООД обявява публична покана с предмет:

Закупуване и въвеждане в експлоатация на:

·         Обособена позиция 1: Линия за повърхностен монтаж на печатни платки – 1 брой;

·         Обособена позиция 2: Пещ за спояване на наситени печатни платки – 1 брой;

 

Документацията за участие в публичната покана може да бъде свалена от тук: dokumentatsia_publichna-pokana_shtayner-elektronik-eood.zip