ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОНИК ЕООД е бенефициент по Проект BG16RFOP002-6.002-0604-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU

Общата стойност на проекта е 135 700.00 лв., от които 67 850.00 лв. европейско съфинансиране.

Кратко описание, цели и очаквани резултати по проекта:

Проектът има за основна цел да предостави фокусирана подкрепа, чрез която да се постигне подобряване на общата енергийна ефективност на ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОНИК ЕООД, и която от своя страна ще подпомогне предприятието за преодоляване на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19. В рамките на проекта ще бъдат закупени и внедрени в дейността на ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОНИК ЕООД следните активи:

                    ·       Комплексни кондензаторни уредби – 2 броя;

                    ·       Кондензационни котли за газообразни горива – 3 броя;

Чрез инвестицията ще се постигне понижаване на енергийната интензивност на производствения процес, което ще направи предприятието по-устойчиво на кризи. Успешното изпълнение на проекта ще осигури следните преки ползи за ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОНИК ЕООД:

Ø  Намалена уязвимост към колебанията в цените на основни суровини и материали,                                     включително и на електрическата енергия и природния газ;

Ø  Запазване нивото на конкурентоспособност в силно динамични икономически условия;

Ø  Продължаване на инвестиционната дейност;

Ø  Създадени устойчиви условия за икономически растеж;