ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОНИК ЕООД е бенефициент по Проект BG16RFOP002-2.040-0975-C01 „Подобряване на производствения капацитет в „Щайнер Електроник“ ЕООД ”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 1 141 000.00 лв., от които 581 910.00 лв. европейско и 102 690.00 лв. национално съфинансиране.

Кратко описание, цели и очаквани резултати по проекта:

Проектът е насочен към подобряване на производствения капацитет с цел повишаване конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на „Щайнер Електроник“ ЕООД, вследствие подобряване на ключови производствени процеси чрез закупуване на следните активи:

  • Линия за повърхностен монтаж на печатни платки – 1 брой
  • Пещ за спояване на наситени печатни платки – 1 брой

Инвестицията ще добави нов капацитет в ключови производствени процеси:

  • ще надгради изцяло запълнения капацитет при насищането на електронни компоненти върху печатни платки, чрез добавяне на нов номинален капацитет и повишаване ефективния наличен капацитет за насищане на платки с компоненти;
  • ще добави нов капацитет за спояване на печатните платки с наситени компоненти върху спояващата паста

Инвестицията ще увеличи радикално количеството наситени платки, следователно ще увеличи крайната продукция на предприятието, ще съкрати значително сроковете за изпълнение поради силно увеличения производствен капацитет и повишена скорост на операции насищане и спояване, ще гарантира върхово качество на наситените платки и ще намали брака. Вследствие изпълнение на проекта, се цели средно нарастване на производителността на предприятието с над 15%.

Повишеният капацитет при отлично качество, съкратени срокове и намалени разходи е ключов фактор, за да може фирмата да поеме нови поръчки. В този смисъл инвестицията води пряко до засилване на експортния потенциал на кандидата като се предвижда ръст на износа на предприятието с около 3.5%, вследствие внедряването на високопроизводително оборудване по проекта.